تبلیغات
کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری ومامایی زنجان - آیین نامه احراز استعداد های برتر و نخبگی

کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری ومامایی زنجان
 

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 15 تیر 1390 توسط محمد حسینخانی
آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی
 

آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی

مصوب پانصد و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 14/06/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی

شرح:

مقدمه:
به منظور تحقق بخشیدن به تأكید مقام معظم رهبری در"استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت‌های علمی نخبگان در راستای توسعة همه جانبة كشور"و در اجرای مادة 4 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان دربارة «تعریف نخبه و احراز استعدادهای برتر و نخبگی افراد» آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی تصویب می‌شود.
در این آیین نامه «بنیاد ملی نخبگان كشور» به اختصار «بنیاد» و دو وزارتخانة‌ «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به اختصار «وزارتین علوم و بهداشت» نامیده می‌شود.
ماده 1ـ هدف
منطقی كردن و تعریف شاخص‌های علمی، استانداردسازی معیارها و فرایندهای شناسایی و معرفی نخبگان و استعدادهای برتر هر بخش.
ماده 2ـ تعریف نخبه و استعداد برتر
1
ـ2ـ «نخبه» به استناد ماده 4 اساسنامه بنیاد به فرد برجسته و كارآمدی اطلاق می‌شود كه اثرگذاری وی در تولید و گسترش علم و هنر و فناوری و فرهنگ سازی و مدیریت كشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، كارآفرینی و نبوغ فكری وی در راستای تولید و گسترش دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و اعتلای جامعه انسانی كشور گردد.
2
ـ2ـ «استعداد برتر» به فردی اطلاق می‌شود كه به صورت بالقوه نخبه بوده ولی هنوز زمینه‌های لازم برای شناسایی كامل و یا بروز استعدادهای ویژه او فراهم نشده است.
تبصره 1: تعاریف فوق شامل استعدادهای برتر و نخبگان بخشهای مختلف از قبیل علمی و فناوری، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و مدیریتی می‌باشد.
تبصره 2: تعریف و شرایط احراز نابغگی و نحوه حمایت از نوابغ توسط بنیاد پیشنهاد و پس از تصویب هیئت امناء به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.
تبصره 3: استعداد برتر و نخبگی یك فرآیند پویا است و می‌بایست تداوم شرایط در دوره‌های زمانی مشخص در احراز نخبگی معیار قرار گیرد.
ماده 3 ـ فرایند احراز استعداد برتر و نخبگی در حوزه‌های مختلف
1
ـ3ـ در تعیین و احراز شرایط نخبگی، فرآیندهای تعریف و تجربه شده توسط نهادهای برگزینندة ‌نخبگان هر بخش پذیرفته شده و با جهت گیری علمی و عقلایی سیاست‌های موجود هماهنگ و معیارهای وضع شده عنداللزوم تقویت و یا اصلاح می‌گردد.
2
ـ3ـ آیین نامه های موجود برای تعیین بهترینها در بخش‌های مختلف با رویكرد تقویتی مورد اصلاح و تصویب بنیاد قرار خواهد گرفت.
ماده 4 ـ شرایط احراز استعدادهای برتر و نخبگی
افرادی كه دارای یكی از ویژگی‌های زیر باشند، استعداد برتر یا نخبه شناخته می‌شوند.
1
ـ4ـ برگزیدگان المپیادهای علمی معتبر داخلی و جهانی
الف ) نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر جهانی و بین‌المللی دانش آموزی با تأیید وزارت آموزش و پرورش به عنوان نخبه
ب ) راه‌یافتگان مرحله نهایی المپیادهای معتبر جهانی بین‌المللی دانش آموزی با تأیید وزارت آموزش و پرورش به عنوان استعداد برتر
ج ( نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر بین‌المللی دانشجویی با تأیید وزارتین علوم و بهداشت به عنوان نخبه
د ) نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر علمی دانشجویی كشور با معرفی وزارتین علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر
هـ ) نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر علمی دانش آموزی كشور با معرفی وزارت آموزش و پرورش به عنوان استعداد برتر
2
ـ4ـ برگزیدگان از میان آزمونهای سراسری
الف) برگزیدگان از میان رتبه‌های برتر آزمون‌های سراسری مقطع كارشناسی از میان 100 نفر اول برای رشته‌های ریاضی و فیزیك، 50 نفر اول برای رشته‌های علوم تجربی، 50 نفر اول برای رشته‌های علوم انسانی و 20 نفر اول برای رشته‌های هنر به عنوان استعداد برتر
3
ـ4ـ مخترعان و مكتشفان
الف ) برگزیدگان مسابقات و جشنواره‌های علمی معتبر داخلی و خارجی از قبیل جشنوارة بین‌المللی خوارزمی، جشنوارة جوان خوارزمی و جشنوارة علوم پزشكی رازی با معرفی وزارتین علوم و بهداشت و تأیید بنیاد به عنوان استعداد برتر
ب ) برگزیدگان از میان مخترعان و مكتشفان ایرانی كه اختراع و اكتشاف آنان در مراجع ذیصلاح داخلی و یا خارجی به ثبت رسیده باشد به عنوان استعداد برتر (بنیاد تعیین كنندة مراجع ذیصلاح است).
تبصره: جشنواره‌ها و مسابقات علمی با تأیید وزارتین علوم و بهداشت و در موارد خاص با تأیید بنیاد معتبر شناخته می‌شود.
4
ـ4ـ دانش آموختگان
برگزیدگان از میان نفرات اول دانش آموخته رشته‌های دانشگاهی (كارشناسی و بالاتر) داخل كشور و حوزه‌های علمیه (سطح یك و بالاتر) با معرفی «وزارتین علوم و بهداشت» و «مدیریت حوزه علمیه قم و خراسان» به عنوان استعداد برتر
5
ـ4ـ برترین‌های مسابقات علوم قرآنی
برگزیدگان نفرات اول تا سوم مسابقات معتبر قرآنی داخلی و بین‌المللی با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان استعداد برتر
تبصره: تشخیص اعتبار مسابقه با بنیاد است.
6
ـ4ـ شخصیتهای برجسته علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور
الف ) برگزیدگان از میان محققان ایرانی كه بر اساس معیارهای مؤسسات معتبر اطلاعات علمی بین‌المللی و داخلی به لحاظ تعداد ارجاعات به مقالات آنها و یا سایر شاخص‌های مرتبط به عنوان پژوهشگران و دانشمندان ملی و بین‌المللی قرار گرفته‌اند، با معرفی وزارتین علوم و بهداشت به عنوان نخبه
ب ) برگزیدگان از میان افرادی كه برای حل مشكلات ملی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور راهكارهای مناسبی ارائه كرده‌اند و این راهكارها تجربه شده و نتایج حاصل از آن به تأیید مراجع ذیربط رسیده باشد، با انتخاب بنیاد به عنوان استعداد برتر
ج ) برگزیدگان از میان افرادی كه در هر یك از رشته‌ها و گروه‌های علمی اعم از علوم انسانی و معارف اسلامی، علوم پایه، فنی مهندسی، پزشكی، كشاورزی و هنر، نظریه یا تئوری جدید ارائه كرده و از سوی مراجع معتبر ملی و بین‌المللی مربوطه، تأثیرگذار شناخته شده باشد به عنوان استعداد برتر (تشخیص مراجع معتبر با بنیاد است(
د ) برگزیدگان از میان مؤلفان و مترجمان كتب، نویسندگان مقالات، واعظان و شاعران كه آثار فاخر ایشان دارای نقش مهم و تأثیر ویژه در توسعه مرزهای دانش و فناوری یا تربیتی و اخلاقی در حوزه مربوط بوده است، به عنوان استعداد برتر )تشخیص مراجع معتبر با بنیاد است(
7
ـ4ـ آفرینندگان آثار بدیع و ارزنده ادبی و هنری
برگزیدگان از میان آفرینندگان آثار بدیع و ارزنده هنری در حوزه‌های موسیقی، نقاشی، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، معماری و غیره با معرفی مراجع معتبر و انتخاب بنیاد به عنوان استعداد برتر (تشخیص مراجع معتبر با بنیاد است(
8
ـ4ـ اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری
الف ) برگزیدگان از میان اعضای هیأت علمی كه در مراتب دانشگاهی كار ممتاز و شاخصی را انجام داده‌اند به عنوان استعداد برتر
ب ) برگزیدگان از میان اساتید نمونه و ممتاز در سطح كشور براساس ضوابط وزارتین علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر
ج ) برگزیدگان از میان پژوهشگران نمونه كشوری براساس ضوابط وزارتین علوم و بهداشت به عنوان استعداد برتر
9
ـ4ـ مدرسین و محققین علوم حوزوی
الف ) برگزیدگان از میان مدرسین حوزه‌های علمیه كشور كه تدریس می‌نمایند، براساس ضوابط شورای عالی حوزه علمیه قم به عنوان استعداد برتر
ب ) برگزیدگان از میان محققین برتر حوزوی با معرفی شورای عالی حوزه علمیه قم به عنوان استعداد برتر
تبصره 1: در مواردی كه برای «برگزیدگان» مرجع ذكر نشده است، مرجع گزینش بنیاد است.
تبصره 2: بنیاد می تواند از میان برگزیدگان به عنوان «استعدادهای برتر » افرادی را به عنوان «نخبه» معرفی نماید.
ماده 5: پیشنهاد استعداد برتر و نخبگی می‌تواند هم از سوی افراد واجد شرایط و هم از سوی نخبگان و استعدادهای برتر شناخته شده و هم از سوی نهادها و سازمانها به بنیاد صورت گیرد.
ماده 6: نحوه حمایت از استعدادهای برتر و نخبگان و سایر موارد براساس آیین نامه‌ها و ضوابطی خواهد بود كه مطابق بند 11 ماده 9 اساسنامه بنیاد توسط هیأت امناء بنیاد ملی نخبگان پیشنهاد و به تصویب می‌رسد.
ماده 7: موارد خاص و همچنین موارد پیش بینی نشده یا دارای ابهام در شرایط احراز استعدادهای برتر و نخبگی و مراجع تأیید كننده بنا به تصویب هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان خواهد بود.
ماده 8: این آیین نامه در 8 ماده و 7 تبصره در جلسه 589 مورخ 14/6/85 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و هرگونه تغییر در مفاد آن منوط به پیشنهاد هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان كشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود

 

طبقه بندی: آیین نامه ها، 
برچسب ها: آیین نامه، استعداد برتر، نخبه،  
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم
  • ورود